Amarant en de Wet

Indicatiestelling

Als je door ziekte, een handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, kun je voor veel vragen komen te staan. Wilt je professionele zorg, dan moet eerst worden beoordeeld of je daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling. Wil je een indicatiestelling voor AWBZ-zorg aanvragen, dan kun je dat doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Zorgzwaartepakketten

Informatie over de zorgzwaartepakketten: wat is het en wat kun je ermee doen?

Wmo

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wmo. Heb je vragen over bijvoorbeeld de beschikking, dan kun je hier meer informatie vinden.

Wat is de Wmo?

De Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, maakt gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan al hun burgers. Het doel is dat iedereen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden, op eigen wijze kan meedoen aan de samenleving. Bekijk de video.

Voor wie geldt de Wmo?

De Wmo geldt voor alle burgers: gezonde mensen en mensen met beperkingen door ouderdom, een (verstandelijke) beperking, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen.

De invoering van de Wmo heeft voor Amarant vooral gevolgen voor zorg bij je thuis. Amarant streeft ernaar dat zorg zoveel mogelijk plaatsvindt bij de cliënt en zijn familie thuis of in de buurt (‘familiezorg’). Om zo te bevorderen dat de sociale netwerken - familie, vrienden, buren - een rol blijven spelen in het leven van mensen met een beperking.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Heb je voortdurend (intensieve specialistische) zorg nodig. Dan maak je gebruik van de Wlz. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking. De Wlz regelt alle zorg en ondersteuning die jij nodig hebt. Binnen de Wlz bestaat de mogelijkheid om de zorg af te nemen in verschillende leveringsvormen, te weten: verblijf, modulair pakket thuis, volledig pakket thuis en PGB. Leer er meer over op de website van Zorginstituut Nederland

 Ben je op zoek naar meer informatie over jouw eigen bijdrage? Bereken het zelf met de rekenhulp van het CAK

Participatiewet

De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Zelf doen en meedoen. Daar gaat het dan om. De wet geldt voor iedereen die kan werken, maar daar extra ondersteuning bij nodig heeft.

Jeugdwet

Gemeenten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren. Gemeenten combineren dit met de wet Wmo en de Participatiewet. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt dat de hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet komt. De Jeugdwet biedt uitkomst voor kinderen van 0 tot 18 jaar die ondersteuning nodig hebben. Dit zijn soms ook kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Begeleiden naar zelfstandigheid

Deskundige en betrokken professionals van Amarant begeleiden overal in Brabant mensen met een verstandelijke beperking naar zelfstandigheid (zelf doen) en participatie (meedoen). Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding bij zelfstandig wonen en begeleiding van kinderen in het gezin. Of in de vorm van dagbesteding/werk. Dan wel in het kinderdagcentrum en het logeerhuis. Waar mogelijk, is er inzet van mantelzorg (familie, vrienden e.d.) en vrijwilligers. En waar dat kan, bouwen we begeleiding af. Deze vorm van begeleiding financieert de gemeente uit de Wmo.

Maatschappelijke participatie

Amarant kiest voor het perspectief van maatschappelijke participatie en sociale inclusie waar dat kan. Maar ook voor specialistische zorg en intensieve behandeling waar dat moet. Hulp in de wijk wordt ondersteund met ‘rugdekking voor de wijk’. Want niet alles kan in de wijk. Deze ‘rugdekking’ vindt plaats in en door specialistische centra van Amarant.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon