SELF B.V. realiseert en ondersteunt maatschappelijke initiatieven voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Deze nieuwe vorm van dienstverlening geeft niet alleen antwoord op ontwikkelingen in de sector: zorg beter aan laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van cliënten. Maar ook op de wensen van Amarant Groep om een innoverende aanbieder en werkgever te zijn waar een cultuur van partnership en zeggenschap heerst. Met ingang van 1 januari 2018 is SELF B.V. een feit.

SELF B.V.
De naam ‘SELF’ refereert aan de zelfstandigheid en eigen regiefunctie van de cliënt en daarmee aan die van de (ouder)initiatieven. Amarant Groep levert op dit moment zorg en ondersteuning aan bewoners van ouderinitiatieven. Door deze diensten vanuit een zelfstandige entiteit aan te bieden, ontstaat meer (regel)ruimte om maatwerk te kunnen leveren en om de dienstverlening flexibel en vernieuwend in te richten. Amarant Groep gaat met de oprichting van SELF B.V. een formeel partnership aan met besturen van ouderinitiatieven en geeft daarmee direct invulling aan nieuwe bepalingen van de WMCZ. In het Wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling 2018 wordt aangegeven dat cliënten meer te zeggen krijgen over het beleid van zorginstellingen.

SELF B.V. geeft antwoord op veranderende maatschappelijke vraag
De besturen van ouderinitiatieven, maar ook de teams, hebben de laatste jaren meerdere keren aangegeven behoefte te hebben aan meer eigen regie en regelruimte. Deze vraag om regie bij de zorgvrager en ruimte voor maatwerk speelt niet alleen op de ouderinitiatieven, maar is onderdeel van een bredere beweging binnen de zorg in Nederland. Amarant Groep loopt voorop in het bieden van ruimte voor regie, (mede)zeggenschap en maatwerk en richt daarom SELF B.V. op.

SELF B.V. garandeert meer regie en regelruimte
De oprichting van SELF B.V. levert een omgeving op waarin geformaliseerd is dat er meer regelruimte én grotere keuzevrijheid voor cliënten, ouders en/of besturen én medewerkers is dan in de huidige situatie. Een maximale regie voor cliënten om zelf te bepalen wanneer, welke dienstverlening geleverd (mag) worden. Ouders en/of besturen krijgen, naast hun opdrachtgeverschap, aanvullend (proactief) zeggenschap op beleidsthema’s binnen SELF B.V.

De leefwereld van cliënten staat centraal Cliënten (en hun ouders) willen meer invloed hebben op (kwaliteit) van zorg én op de omgeving waarin dat gebeurt. Professionals willen regelruimte om vanuit hun eigen kracht hun vak te kunnen uitoefenen én een plezierige werkomgeving te creëren. Om dat in een krappe arbeidsmarkt mogelijk te blijven maken wordt met SELF B.V. een omgeving gecreëerd waar participatie 'normaal' is en waarbij partijen samen keuzes maken over 'wat nodig én wat niet nodig is'.

Besturen van initiatieven hebben zeggenschap over SELF beleid
SELF B.V. omvat 65 medewerkers met een omzet van 3 miljoen over 8 locaties. SELF wordt als B.V. ingericht waarin de ouderinitiatieven als coöperatie gaan deelnemen.

Deze rechtsvorm garandeert inspraak voor besturen en grote flexibiliteit in de samenwerking met Amarant Groep. De ouderinitiatieven blijven als zelfstandige organisaties bestaan en behouden zo hun positie en volledige autonomie.

Besturen van initiatieven hebben zeggenschap over het beleid van SELF B.V. via de aandeelhouderslijn. SELF B.V. krijgt twee aandeelhouders: Amarant Groep en de Coöperatie Wanneer de ouderinitiatieven hun belangen in de coöperatie bundelen, kunnen zij op strategisch niveau meepraten en beslissen over het beleid van SELF B.V. Ook krijgt de Coöperatie een aantal expliciete goedkeurings- en adviesrechten. Amarant Groep en de Coöperatie bepalen als gezamenlijke aandeelhouders het beleid van SELF B.V. in partnership.

Quote Raad van Bestuur/Management
Amarant Groep is van mening dat ouderinitiatieven goed passen bij haar ambities en strategie. De ontwikkeling van SELF B.V. (een omgeving creëren waarbij meer regelruimte en partnership centraal staan) past dan ook uitstekend in haar visie over het transformeren van de zorgorganisatie naar het organiseren van zorg. Wij zijn er erg trots op om als eerste zorgorganisatie in Nederland deze mooie, sociale en maatschappelijke innovatie te introduceren. Maximale inspraak op beleidsniveau (cliënt gerelateerde thema’s), naast inspraak via individuele dienstverleningsovereenkomsten maken wij hiermee mogelijk.

Er gebeurt meer bij Amarant

Overig nieuws