Door de uitgifte van een aandeel in de Besloten Vennootschap (B.V.) SELF aan de Coöperatie Wooninitiatieven, een samenwerkingsverband tussen 6 wooninitiatieven van ouders, beslissen zij samen, als aandeelhouders, over belangrijke cliënt-gerelateerde beleidsthema’s.

SELF, een uniek initiatief
Marc Bindels, lid Raad van Bestuur van SELF en Amarant Groep, is trots op deze bijzondere samenwerking: “SELF is een innovatief concept waarin we op een andere manier zorg verlenen. Wij willen, met onze partners, voor en met onze bewoners, samenwerken, samen beslissen, samen doen! We creëren met SELF een omgeving waar meedoen normaal is en waarbij partijen samen keuzes maken over wat nodig én wat niet nodig is. Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) waarmee een versteviging van de positie van cliëntenraden wordt beoogd. Dat doen we op een unieke manier door samen een Besloten Vennootschap (B.V.) op te richten. De B.V. heeft geen winstoogmerk. We kiezen voor een B.V. om de Coöperatie Wooninitiatieven als medeaandeelhouder formeel zeggenschap te geven in de vennootschap”.

Over SELF
SELF realiseert en ondersteunt kleinschalige maatschappelijke wooninitiatieven voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, en/of autisme. SELF is ontstaan uit de behoefte van bestaande ouderinitiatieven aan meer samenwerking en minder regels, zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig. Ouders en verwanten slaan de handen ineen en zorgen samen voor menslievende en verantwoorde zorg in combinatie met de woonvraag. Door de diensten vanuit een zelfstandige entiteit aan te bieden ontstaat meer (regel)ruimte om maatwerk te leveren en om de dienstverlening flexibel en vernieuwend in te richten.

Coöperatie Wooninitiatieven
Jan Michielsen, voorzitter van de Coöperatie is erg blij dat de Amarant Groep bereid is gebleken om in nauwe samenspraak te komen tot bovengenoemde samenwerking en de oprichting van SELF B.V. “Ouders hebben voor hun zoon/dochter met een beperking, zelf een woonvoorziening gerealiseerd, om de regie voor het verlenen van de juiste zorg- en dienstverlening in eigen hand te hebben en te houden. Daarbij niet gehinderd door allerlei, van bovenaf opgelegde, voorschriften, regelgeving en protocollen. Kleinschalig, met oog voor iedere individuele zorgvraag en -behoefte. Als aandeelhouder van SELF B.V. zitten we nu aan één tafel; hebben ook wij zeggenschap over de zorginhoudelijke en beleidsmatige zaken; kunnen ook wij, vanuit een open dialoog en transparantie, mede sturing geven aan de juiste en adequate zorg- en dienstverlening . Zo zijn wij samen weer een stap verder om de kwaliteit van leven van onze bewoners te bevorderen en de zorg te waarborgen”.

Er gebeurt meer bij Amarant

Overig nieuws