Strategisch kader Amarant Groep - Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Het strategisch kader ‘In verbinding’ van de Amarant Groep is een dynamisch e-magazine. Een kleurrijke verzameling van uitspraken, beelden, ideeën en concrete plannen op basis van een gedeeld eigenaarschap van onze organisatie.

‘In Verbinding’ als e-magazine zal van jaar tot jaar veranderen en groeien. Het is een spiegel van onze organisatie in een maatschappelijke context die sterk verandert.

Een statisch plan past niet bij die dynamiek. Want de oplossingen van vandaag zijn niet per se de antwoorden van morgen. ‘In Verbinding’ geeft onze richting en ambitie aan. Want de Amarant Groep is en blijft ambitieus, continu gericht op het vergroten van het welzijn en geluk van cliënten, verwanten en medewerkers.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier toe.

Ronald Helder en Marc Bindels
Raad van Bestuur Amarant Groep

www.amarantgroep.nl / communicatie@amarantgroep.nl / tel: 088 611 65 11

Inhoud

Dit e-magazine geeft onze koers aan voor de komende jaren. We laten we onze interne en externe samenwerkingspartners aan het woord over belangrijke thema’s: de verbinding met de cliënten en verwanten, krachtige teams, leiderschap en samenwerking met onze opdrachtgevers.

De eigen kracht van cliënt én medewerker vormt het vertrekpunt voor een stapsgewijze transformatie, waarbij de relatie tussen de zorgprofessional en cliënt centraal staat. Onze grootste uitdaging: de kunst van het luisteren, van oprechte aandacht. Alleen dan maken we verbinding met de opdrachtgevers en onze zorgvragers en ontstaat er ruimte voor transformatie.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Wie is de Amarant Groep?

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. We zijn gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Cliënten en verwanten

De cliënt staat centraal, bij alles wat we doen. Samen met de cliënt en zijn of haar verwanten bekijkt de zorgprofessional wat nodig is om de zelfredzaamheid te verbeteren of de kwaliteit van leven op een andere wijze te verhogen. Daarbij durven we creatief te zijn en verkennen we nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden.

Uitgangspunt is om de cliënt en het netwerk krachtiger te maken in de maatschappij. Als de grenzen van de ontwikkeling zijn bereikt, ligt het accent op de kwaliteit van leven. Zo gewoon en gelukkig mogelijk, samen met anderen.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Krachtige medewerkers, krachtige teams

Verantwoordelijkheden liggen bij de Amarant Groep laag in de organisatie, in krachtige teams. Samen met cliënten en verwanten zijn onze zorgprofessionals verantwoordelijk voor de zorg die zij bieden. De organisatie eromheen ondersteunt en faciliteert.

Krachtige teams zijn geen doel op zich, maar een middel om waarde toe te voegen aan het leven van de cliënt en zijn naasten. Hiervoor is ruimte nodig om eigen keuzes te mogen maken. Een veilige werkcultuur vinden we bij de Amarant Groep daarom heel belangrijk. Samen scheppen we een cultuur waarin we fouten mogen maken en van elkaar kunnen leren.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Krachtige teams, krachtig leiderschap

De eigen kracht van de cliënt én de zorgprofessional vormt het vertrekpunt voor een stapsgewijze transformatie. Verantwoordelijkheden liggen daarom laag in de organisatie, in krachtige teams. Deze nieuwe manier van werken vraagt om een andere stijl van leidinggeven.

Een manager (V/M) van de Amarant Groep stelt zich dienend op en weet de buiten- en binnenwereld van de Amarant Groep met elkaar te verbinden. Samen met anderen komt hij tot nieuwe oplossingen. Hij durft daarbij nieuwe, creatieve paden te betreden. Dat vraagt om visie, lef en ondernemerschap.

We noemen dit nieuw publiek leiderschap.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Onze opdrachtgevers

De wereld om ons heen verandert. En daarmee ook de wensen van onze opdrachtgevers en financiers. Zorg dient zo flexibel mogelijk te zijn, gericht op participatie, zelfredzaamheid, en het versterken van de eigen kracht. Opdrachtgevers vragen om evidence based behandelingen en een resultaatgerichte aanpak. En dit alles met een maximale keuzevrijheid voor de cliënt.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met bezuinigingen in de zorg. (Wlz, Jeugdwet, Wmo). We moeten anders en beter werken, maar wel met minder geld. Dat vraagt om slimme oplossingen. Die vinden we met elkaar: in verbinding met cliënten, opdrachtgevers en ketenpartners.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Onze koers

Financiering is niet meer gekoppeld aan de instelling, maar verbonden aan de zorgvrager. Dat betekent een fundamentele verschuiving van ‘wij hebben een plek voor u’ naar ‘wat kan ik voor u betekenen’. ‘In verbinding’ komen we tot innovatieve en creatieve zorg- en dienstverlening waar cliënten en opdrachtgevers zich in herkennen. Dat vraagt van de Amarant Groep dat zij haar ramen en deuren openzet en de zorg van buiten naar binnen organiseert.

Kijken, luisteren, aandacht. In verbinding met de cliënt en zijn vertegenwoordigers, medezeggenschap, management en medewerkers: samen gaan we voor menslievende zorg en ondersteuning.

Strategisch kader - Amarant Groep

In verbinding: Samen voor menslievende zorg en ondersteuning

Colofon

Het strategisch kader ‘In verbinding’ geeft de richting en ambitie aan van de Amarant Groep. Onze medewerkers, cliënten en opdrachtgevers zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Wij danken iedereen hartelijk voor alle waardevolle bijdragen.

Samenstelling
Afdeling Marketing, Communicatie en Zorgverkoop, communicatie@amarantgroep.nl

Interviews
Hans Jansen.

Fotografie
Iris Wuijster, Bart van Hattem en uit eigen bezit.

Ontwerp en realisatie
Beelenkamp Ontwerpers i.s.m. Robuust Media

Video
Beelenkamp Ontwerpers i.s.m. Full Frame
September 2016

www.amarantgroep.nl / communicatie@amarantgroep.nl / tel: 088 611 65 11