Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Gezond werkklimaat - Amarant

Gezond
werkklimaat

Lees
verder

Resultaten 2018

Krachtige Teams & Leiderschap
In 2018 is gebleken dat nadere uitwerking van het concept Krachtig Team nodig is. Teams geven verschillend invulling aan het concept, met accentverschillen in speelruimte en verantwoordelijkheden. Ook de rol van de manager, als coachend leidinggevende, vergt expliciet uitwerking. Hoe steviger de kaders, hoe effectiever de teams hun beslissingsruimte kunnen inzetten en verantwoordelijkheid nemen.

Duurzame inzetbaarheid
Amarant Groep biedt medewerkers een ruim aanbod aan preventie en begeleiding, bij- en nascholing en ‘ontziemaatregelen’ voor oudere medewerkers. Toch kennen we in 2018 een gemiddeld verzuimpercentage van 6.83% (6.7% in 2017). In 2017 is gestart met een analyse naar het langdurig verzuim en op basis daarvan is een hernieuwde visie op Duurzame Inzetbaarheid vastgesteld, inclusief een aangepast verzuimprotocol in aansluiting op het Gedragsmodel van Falke & Verbaan. Ook is gewerkt aan een nieuw dashboard voor managers en teams met actuele stuur- en kengetallen kwaliteit van arbeid.

In- en uitstroom
In 2018 is succesvol ingezet op instroom van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van medewerkers hoog; 28% stroomt weer uit in het eerste jaar. We onderzoeken hoe we medewerkers effectiever kunnen binden aan Amarant Groep.

Leren en ontwikkelen
Amarant Groep stimuleert en faciliteert medewerkers om vakkennis en deskundigheid steeds te vernieuwen. Maar minstens zo belangrijk is een veilig leerklimaat. In 2018 hebben we onder meer gewerkt met (team)reflectie, e-learning, sociaal werkplek-leren, triadisch leren (cliënt-begeleider-systeem), blended learning en intervisie/coaching.

HR-basis op orde
In 2018 is een strategisch HR-plan vastgesteld. Aantoonbaar verhogen van de inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers is kerndoel. Het plan is tot stand gekomen op basis van medewerkersonderzoek (2017), veiligheidsdialogen, analyse van verzuim en in-/uitstroom en meerdere sessies met directie en de medezeggenschap van medewerkers.

Aantal medewerkers per divisie per 31 december 2018 :

  • Intensieve behandeling : 488
  • Wonen in de wijk : 1360
  • Specialistische zorg : 1012
  • Jeugd : 668
  • Sociaal Domein : 798

2019
In 2019 starten we met een Leiderschapsprogramma. Doelstellingen zijn: invulling geven aan en uitdragen van de visie op persoonlijk leiderschap, de kernwaarden, de gedragscode en de besturingsfilosofie. We koppelen het Leiderschapsprogramma aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

“Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers instromen op een goede plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Nu worden medewerkers soms te snel ‘in het diepe’ gegooid. Dat is één van de factoren bij de hoge uitstroom en verzuim.”
Directeur

We willen het aanwezigheidspercentage van medewerkers verhogen naar 94%. In het kader van duurzame inzetbaarheid start Amarant Groep met Veilig Plus; een methode die focust op gezond, veilig en plezierig werken. Dialoog is daarbij een belangrijk instrument. We koppelen dialoog en jaargesprek aan het leiderschapsprogramma. Aanvullende starten we met loopbaancoaching, jobcrafting en een gezondheidsprogramma.

We investeren we in bekendheid en onderscheidende positionering van Amarant Groep als werkgever. En we starten met een ‘onboarding programma’ dat maakt dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen.

“Als medewerkers zich veilig voelen, werken ze met meer zekerheid. Het gevoel van veiligheid van de medewerker verhoogt direct de veiligheid van de cliënt.”
OR-leden

De afdeling HR verbetert de informatievoorziening en de HR-processen. Ook werken we aan een nieuwe visie op het functiehuis dat aansluit bij de zorgprogrammering, en zorgen we voor inzicht in (nieuwe) loopbaanmogelijkheden.

Er wordt onderzocht hoe de inzet van medewerkers beter kan worden georganiseerd, met daarbij aandacht voor de verhouding tussen inzet van vaste en flexmedewerkers, functiedifferentiatie, het verhogen van de instroom van (gekwalificeerde) medewerkers en terugdringen van de uitstroom.

Er zijn voorbereidingen gestart voor het werken met ‘plan motion’; een programma om de gewenste en beschikbare personele bezetting beter te kunnen voorspellen zodat er meer stabiliteit in de roosters komt.

“Meer aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk. Mag ik mijn grenzen aangeven? En ervaar ik dan steun en back-up van team en manager? Steun en belangstelling vanuit Amarant zijn erg belangrijk als je als medewerker wordt geconfronteerd met bedreigende situaties.”
Medewerker