Onze zorg bieden we aan via verschillende zorgsystemen:

STEK

Binnen STEK bieden we gedurende een periode van ongeveer¬†twee¬†jaar begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren (circa¬†6 - 18 jaar) met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)¬†√©n gedragsproblematiek op de woonvoorziening (leergroep) en/of thuis. Ieder cli√ęntsysteem krijgt een traject op maat, passend bij de hulpvraag. Het pedagogisch thuisperspectief staat voorop. In samenspraak met gezinsleden en het multidisciplinair team, wordt gekeken wat ingezet wordt om het traject te laten slagen: volledige terugkeer naar de thuissituatie of¬†als dat niet lukt een duidelijk perspectief op het gebied van de noodzakelijke zorgverlening. Op deze groepen komt verbale en fysieke agressie voor, waar¬†(incidenteel) op ingegrepen wordt.

Langdurig Verblijf

Hier wonen jongeren van 12 t/m 17 jaar met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met uiteenlopende gedragsproblematiek. Altijd¬†met het perspectief op een plaatsing elders bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. De groepssamenstelling is divers en dynamisch. De jongeren hebben op sociaal emotioneel en praktisch niveau ondersteuning nodig en hebben daarnaast ondersteuningsvragen op het gebied van omgang met autoriteit. Waar nodig¬†stimuleren en betrekken we het netwerk van de jongere bij de dagelijkse gang van zaken. Voor al deze jeugdigen geldt dat zij¬†een zo ‚Äėnormaal‚Äô mogelijk leven willen leiden, waarbij zij goede contacten hebben met hun netwerk, deelnemen aan de maatschappij en zichzelf maximaal ontwikkelen. Zij vragen om duidelijke grenzen en structuur. Verbale agressie komt veelvuldig voor, fysieke agressie in mindere mate en is veelal gericht op materiele zaken.

Behandelgroep

Een behandelgroep is een, meestal terreingebonden setting waar we 24-uurs behandeling bieden aan jongeren van 8-23 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Er is veelal sprake van een dubbele diagnose. De doelgroep is (multi-)complex en wordt gekenmerkt door een laag sociaal-emotioneel niveau. Vanuit een basis van structuur en veiligheid komen we tot een individueel behandelplan, afgestemd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijke leerdoelen van de cli√ęnt. Daarnaast wordt er groep- en systeemgericht aan behandeldoelen gewerkt. Tijdens de behandeling gaat de jongere naar school, stage of werk. In de regel verblijft een jongere hier gemiddeld 2 jaar om vervolgens terug naar huis te gaan, de zorg af te schalen naar andere concepten,¬†of naar meer langdurige zorg door te stromen. Binnen de behandelgroepen is agressie (verbaal en fysiek) dagelijks aanwezig. Voor deze voorzieningen geldt dat fysiek in kunnen ingrijpen noodzakelijk is.¬†

Trainingshuis

Het Trainingshuis is bedoeld voor jong volwassenen (16 tot 23 jaar) met een licht verstandelijke beperjking en gedragsproblemen, die een zelfstandigheidsvraag hebben. Er is sprake van complexe kind-eigen problematiek met in veel gevallen ook complexe systeemproblematiek. Dit uit zich onder andere in een brede ontwikkelingsachterstand op cognitief vlak, op de sociaal en emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Hierdoor is er vaak sprake van gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Er is ondersteuning nodig bij het krijgen of behouden van opleiding en werk.

Ieder Trainingshuis heeft een basishuis waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De jongeren volgen een training met accent op zelfstandigheid. Daarnaast beschikt nagenoeg ieder trainingshuis over appartementen waarbij de begeleiding meer op afstand aanwezig is en de contactmomenten bestaan uit vaste huisbezoeken. Verbale agressie komt dagelijks voor; fysieke agressie kan voorkomen, echter is meestal onderling, op materiaal of op externen gericht en niet op de begeleiding.

TED

TED biedt gespecialiseerde na schoolse dagbehandeling aan kinderen met LVB en gedragsproblematiek. Ouders en de rest van het gezin sluiten aan bij de behandeling waarbij het versterken van de eigen kracht van de jongere en het gezinssysteem centraal staan. Ook is behandeling mogelijk op school en binnen de thuissituatie (huisbezoeken/contacten). En we bieden een aanvullende training door middel van de module Samen Stevig Staan en de module Dit Ben Ik.

Kind en Gezin

Onder het zorgconcept Kind en Gezin vallen twee kinderdienstencentra (KDC) gericht op kinderen van 0-18 jaar met een (vermoeden van) algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking met eventueel bijkomende gedragsproblematiek en/of medische problematiek. De KDC’s bieden zowel dagbehandeling vanuit het orthopedagogisch dagcentrum (ODC) als ambulante behandeling in de volgende vormen: Ambulante Behandeling, Praktische Gezinsondersteuning (PGO), Buitenschoolse Begeleiding (BSB),  Zorg in Onderwijs (ZIO) en Tijdelijk verblijf (logeren).

Beluister hier de podcast over het werken op kinderdienstencentrum Kobalt in Tilburg.

Ouder-Kind en IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding)

Binnen Ouder Kind werken we aan doelen bij gezinnen thuis (ambulant) en in onze trainingshuizen (24-uurs setting),¬†waarbij (fysieke) veiligheid vaak een onderwerp is. Voor de begeleiders, de¬†kinderen en de ouder(s). Er wordt bovenal opvoedondersteuning geboden aan verstandelijk beperkte ouders met kinderen (met of zonder een verstandelijke beperking).¬† Binnen Amarant richt IAG zich op gezinnen met een jeugdige (tussen 0 en 17 jaar) waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking. De doelgroep van IAG en Ouder Kind bestaat uit gezinnen waarin meerdere problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen zijn ontstaan die elkaar be√Įnvloeden (denk aan 'multi-problem gezinnen').

Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen, gelegen in de woonwijk, waarbinnen zorg en ondersteuning geboden wordt aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 21 jaar met een licht of matige verstandelijke beperking. Hier wonen kinderen en jeugdigen en die vastlopen in hun huidige gezinssysteem en behoefte hebben aan een gezinssetting, vormgegeven vanuit een professioneel pedagogisch klimaat, om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

Ontdek de mogelijkheden