Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar. De regionale Taskforce kindermishandeling ziet veel kansen en raakvlakken in het landelijke actieprogramma.

Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen:

1. Eerder en beter in beeld 
Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en erger worden voorkomen. Zo weten we beter hoe het slachtoffer en zijn omgeving het beste te helpen. Er komt een publiekscampagne opgezet om omstanders vertrouwen te geven in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en trainingen voor professionals moet het onderwerp meer bespreekbaar maken. Ook wordt stevig ingezet op de implementatie van de meldcode en zijn er plannen om kinderen te laten praten over kinderrechten en hun situatie thuis.

Met een regionale publiekcampagne, aandacht voor de meldcode, inzet van onder meer de pilot KinderrechtenNu en samenwerking met ervaringsdeskundigen sluit de Taskforce hier goed op aan. Net als de regionale Taskforce kindermishandeling onderschrijft het Rijk dat geweld 'in huiselijke kring' niet ophoudt bij de voordeur. Daarom worden ook werkgevers alert gemaakt zodat zij het onderwerp bespreekbaar kunnen maken.

2. Stoppen en duurzaam oplossen 
Geweld moet zo snel mogelijk worden gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.

Regio Hart van Brabant is met het Family Justice Center één van de best practices in het actieprogramma wat betreft multidisciplinair en systeemgericht samenwerken. Het Rijk ondersteunt deze pilot om het centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling door te ontwikkelen tot een samenwerking voor cliënten door professionals die zelf direct bij het gezin betrokken zijn, onder één dak. De opbrengsten en ervaringen uit deze pilot worden met alle regio’s gedeeld. Tevens is hierbij aandacht voor de plegeraanpak, zoals ook benoemd in het actieplan van de regionale Taskforce.

3. Specifieke groepen 
Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig. Zowel het landelijke programma, als het actieplan van de Taskforce, omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen. Denk aan de meest kwetsbare groepen: kinderen in kwetsbare opvoedsituaties zoals LVB-problematiek, slachtoffers met psychische problematiek of kinderen met ouders in een vechtscheiding.
 
Bekijk het landelijke actieprogramma: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/04/25/actieprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis
 
Bekijk het regionale actieprogramma: https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/beleid/item/629-actieplan-taskforce-kindermishandeling

Meer informatie? Of wil jij of jouw organisatie ook bijdragen aan de strijd tegen kindermishandeling? We horen het graag via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.