Amarant heeft, net als Sterk Huis, GGz Breburg en De Viersprong, meegewerkt aan het onderzoek Follow the Money. We hebben informatie gedeeld, omdat we toejuichen dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart. Er zit een weeffout in het systeem, namelijk dat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Negatief rendement

Amarant maakt absoluut niet het rendement dat een aantal ambulante organisaties in onze regio wél maakt. Amarant werkt dan ook vooral op het gebied van complexe jeugd- en gezinshulpverlening. Het gaat daarbij om vormen van behandeling aan kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en gezinnen waar veel tegelijk speelt en die vragen om 24/7-bereikbaarheid en -inzet en om flexibiliteit en maatwerk in hulpverlening.

Ongeveer 11,5% van de totale omzet van Amarant heeft betrekking op de Jeugdzorg. De Jeugdzorg is vanaf de invoering van de Jeugdwet een verlieslijdend onderdeel binnen Amarant. Gemiddeld hebben we jaarlijks een verlies van ongeveer 5% van de Jeugdwet-omzet. Wij gaan vanaf de jaarrekening 2020 de resultaten per financieringsvorm inzichtelijk maken (segmentatie).

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en De Viersprong terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in een hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en De Viersprong hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken. Maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.